Spoločnosť FORTUNA LIBRI a.s. získala NFP na realizáciu projektu s názvom „Rozvoj vydavateľstva FORTUNA LIBRI a s. prostredníctvom netechnologických inovácií“ v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP s č. MK-09/2020/302031G977, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.1.2020

 

Identifikácia projektu

Názov: Rozvoj vydavateľstva FORTUNA LIBRI a s. prostredníctvom netechnologických inovácií

Kód projektu v ITMS2014+: 302031G977

Miesto realizácie: Prešov

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

NFP: maximálne do výšky 199 822,86 EUR

Krátky opis projektu

Predkladaný projekt Rozvoj vydavateľstva FORTUNA LIBRI a. s. prostredníctvom netechnologických inovácií, v rámci ktorého sa spoločnosť usiluje o dosiahnutie stanovených cieľov, bude mať jednoznačne pozitívny vplyv nielen na žiadateľa samotného, ale aj na kreatívny a kultúrny priemysel na Slovensku.

Hlavným cieľom projektu je Zavádzanie organizačných a marketingových inovácií v spoločnosti FORTUNA LIBRI a.s.

Špecifické ciele projektu sú nasledovné:

  • Podporiť predaj kníh prostredníctvom inovatívneho marketingového informačného softvéru
  • Zmena organizačnej štruktúry v spoločnosti a vytvorenie nového oddelenia
  • Podporiť rast zamestnancov v spoločnosti FORTUNA LIBRI a.s.