Podmienky používania

1. Úvod

Webová stránka fortunalibri.sk spoločnosti FORTUNA LIBRI, a. s. so sídlom Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35720441, (ďalej len FORTUNA LIBRI“)  a celková komunikácia, ktorá je s touto webovou stránkou spojená sú prevádzkované spoločnosťou Shopify (USA) Inc., so sídlom 33 New Montgomery St. Ste 750 v meste San Francisco, CA, USA 94105, v súlade s týmito Podmienkami použitia (ďalej len „Podmienky“). Prosím, prečítajte si tieto Podmienky predtým, ako začnete webovú stránku používať. To, že budete túto webovú stránku používať, znamená Váš súhlas s týmito Podmienkami.

Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky meniť ako celok či sčasti, podľa potreby a podľa vlastného uváženia a informovať Vás o takejto zmene akýmkoľvek zodpovedajúcim spôsobom, výlučne iba zverejnením aktualizovaného znenia Podmienok na webovej stránke, pričom zmeny budú platné a účinné odo dňa zverejnenia na webovej stránke. Dátum poslednej aktualizácie týchto Podmienok nájdete na konci textu pod názvom „Dátum poslednej aktualizácie“. Ak nebudete chcieť prijať nové Podmienky, nemali by ste naďalej webové stránky používať. Ak budete pokračovať v používaní webových stránok po zverejnení zmeny Podmienok, Vaše používanie webových stránok bude znamenať Váš súhlas s novými Podmienkami.

Prosím nepoužívajte webové stránky, pokiaľ nesúhlasíte s týmito Podmienkami.

Používateľ sa používaním Stránky zaväzuje, že tieto Podmienky bude v plnom rozsahu rešpektovať a plniť práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

2. Definície pojmov

 „Poskytovateľ“ je spoločnosť FORTUNA LIBRI, a. s. so sídlom Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35720441, Slovenská republika

„Stránka“ je internetová stránka Poskytovateľa dostupná na adrese www.fortunalibri.sk

„Obsah“ sú všetky informácie (napr. text, fotografie, dokumenty, videá a pod.), ku ktorým môžete mať prístup pri používaní stránky.

„Podmienky“ sú tieto Podmienky používania stránky.

„Používateľ“ je osoba, ktorá navštevuje stránku a pristupuje k jej obsahu.

„Strana“ je Poskytovateľ alebo Používateľ. Použitie v množnom čísle („Strany“) znamená Poskytovateľ a Používateľ.

Autorský zákon“ je zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, alebo iný zákon, ktorý tento zákon nahradí.

3. Všeobecné podmienky používania internetovej stránky a Duševné vlastníctvo 

1. Autorské práva

Webová stránka vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah sú chránené právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok. Môžete načítať a zobraziť obsah webovej stránky na obrazovke počítača, mobilu alebo iného zariadenia, uložiť obsah v elektronickej podobe na disku (ale nie na akýkoľvek server alebo iné úložné zariadenie pripojené k sieti), alebo vytlačiť jednu kópiu obsahu pre Vaše osobné nekomerčné použitie, ak budete rešpektovať autorské a vlastnícke práva. Nie ste oprávnení reprodukovať, upravovať, kopírovať, šíriť alebo používať na komerčné účely akýkoľvek materiál alebo obsah na webových stránkach bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti FORTUNA LIBRI.

2. Ochranné známky

Logo FORTUNA LIBRI (veľké písmena F a obrátené L doplnený z pravej strany názvom Fortuna Libri písané pod sebou) ako aj všetky názvy výrobkov a ich súborov používané na týchto stránkach, je ochranným logom spoločnosti FORTUNA LIBRI. Neoprávnené použitie alebo zneužitie tejto ochrannej známky je výslovne zakázané a zakladá práva z porušenia zákona o ochranných známkach, zákona o autorskom práve, ako aj práva vyplývajúce z porušenia iných práv na duševné vlastníctvo alebo nekalej obchodnej súťaže.

3. Vylúčenie zodpovednosti za cudzie internetové stránky 

Jednotlivé časti stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné internetové stránky prevádzkované inými subjektami (ďalej len „odkazy“), ktorých obsah Poskytovateľ nemusí poznať. Poskytovateľ za obsah týchto internetových stránok žiadnym spôsobom nezodpovedá. Informácie sprístupnené na odkazoch nie je možné považovať za informácie Poskytovateľa a Poskytovateľ sa týmto od týchto informácií dištancuje.

Poskytovateľ predovšetkým žiadnym spôsobom nezodpovedá za dodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na odkazoch došlo. Poskytovateľ nezodpovedá za porušovanie autorských práv, ochranných známok ani iných práv duševného vlastníctva a ochranu osobnosti, ktoré môžu nastať na odkazoch.

4. Všeobecné vylúčenie zodpovednosti

Právna zodpovednosť spoločnosti FORTUNA LIBRI za škody spôsobené používaním tejto internetovej stránky – bez ohľadu na právnu príčinu – sa obmedzuje na škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou. V prípade povinnej právnej zodpovednosti spoločnosti FORTUNA LIBRI spôsobenej závažným porušením zmluvných povinností sa celková výška nároku na odškodné obmedzuje na výšku predvídateľných škôd. Táto skutočnosť nemá vplyv na právnu zodpovednosť spoločnosti FORTUNA LIBRI vyplývajúcu z príslušných zákonných ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom ani na škody z poskytnutých záruk. Vyššie uvedené obmedzenie právnej zodpovednosti sa tiež nevzťahuje na prípad usmrtenia, telesnej ujmy alebo ublíženia na zdraví.

Spoločnosť FORTUNA LIBRI sa snaží všemožne zabezpečiť, aby jej internetové stránky neobsahovali vírusy – úplnú neprítomnosť vírusov však nedokážeme zaručiť. Z tohto dôvodu odporúčame pred sťahovaním dokumentov a dát použiť bezpečný prístup a zabezpečenie primeranej ochrany pred vírusmi (napr. použitím antivírusového skeneru).

Spoločnosť FORTUNA LIBRI nezaručuje bezchybnosť služieb ponúkaných na stránke FORTUNA LIBRI ani ich dostupnosť. 

4. Obsah použitý na stránke a Ochrana autorským právom 

Informácie na stránke boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však Poskytovateľ nemôže garantovať aktuálnosť, úplnosť a správnosť všetkých údajov. Z toho dôvodu Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne obsahové chyby na Stránke.

Napriek tomu, že Poskytovateľ sa snaží, aby stránka neoprávnene nezasahovala do práv iných osôb, nie je možné vylúčiť, že pri používaní stránky sa môžete dostať do styku s obsahom, ktorý môže byť urážlivý alebo neslušný. V tomto ohľade používate stránku na vlastné riziko.

Používateľ berie na vedomie, že všetok obsah na stránke nemusí pochádzať od Poskytovateľa. Používateľ zároveň berie na vedomie, že obsah môže byť chránený autorským právom, ochrannou známkou alebo iným právom duševného vlastníctva.

 Jednotlivé časti stránky sú chránené Autorským zákonom (ďalej len „Chránený obsah“). Pod túto ochranu spadá najmä akékoľvek použitie Chráneného obsahu vrátane reprodukcie, pozmeňovania, prekladu, ukladania a spracovávania v iných médiách vrátane elektronických nosičov. Akékoľvek použitie Chráneného obsahu (ktoré nespadá pod zákonnú licenciu), či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Akékoľvek kopírovanie, nasledovné využitie alebo rozširovanie Obsahu (napr. v podobe informácií, dát, textov, ich častí alebo obrázkových materiálov), vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa.

5. Spôsob použitia Stránky

Používateľ je povinný používať Stránku len na účely, ktoré sú dovolené týmito Podmienkami.

Používateľ sa zaväzuje:

 • nepoužívať stránku pre akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný, alebo ktorý nie je v súlade s Podmienkami,
 • nepoužívať stránku k zverejňovaniu, prenášaniu alebo k šíreniu akéhokoľvek nezákonného, obťažujúceho, hanlivého, urážlivého, výhražného, škodlivého, vulgárneho, obscénneho alebo inak závadného materiálu,
 • nepoužívať stránku k prenosu materiálu, ktorý podporuje konanie predstavujúce trestný čin, má za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť alebo inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo kódexy správania,
 • Nebude zasahovať do práv akejkoľvek inej osoby pri používaní webových stránok,
 • nepoužívať Stránku spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, preťažiť alebo zhoršiť fungovanie serveru Poskytovateľa.
 • Nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa používania verejných telekomunikačných sietí,
 • Nebude zasahovať alebo prerušovať siete alebo webovú stránku
 • Nepoužívať stránku k tvorbe, prenosu alebo ukladaniu elektronických kópií materiálov chránených právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, bez povolenia vlastníka stránky
 • Nepokúšať sa o získanie neoprávneného prístupu k Stránke, Chránenému obsahu, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k serveru Poskytovateľa, a to prostredníctvom neoprávneného získavania hesiel alebo iných prostriedkov.

Poskytovateľ výslovne zakazuje Používateľovi vytvárať si falošné a duplicitné identity v podobe účtov Registrovaných používateľov na Stránke.

V prípade porušenia akejkoľvek vyššie uvedenej povinnosti, je Používateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi akúkoľvek škodu, ktorú si budú u neho tretie osoby uplatňovať a zároveň mu nahradiť akúkoľvek inú s tým súvisiacu ujmu.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť Vám prístup na webové stránky, ak sa budeme domnievať, že ste porušili niektoré ustanovenia týchto Podmienok.

6. Kódex správania

Používateľ sa pri používaní Stránky zaväzuje dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • Rešpektovať iných Používateľov a pristupovať k nim s úctou,
 • Osobné útoky, vyhrážky, kyberšikana a obťažovanie sú neprípustné,
 • Vulgárne a obscénne vyjadrovanie sa je na celej Stránke zakázané,
 • Nezverejňovať svoje osobné údaje, osobné údaje iných Používateľov alebo osobné údaje iných osôb (napr. meno, adresa, telefón, email, stav a pod.) ani údaje, ktoré majú intímny charakter,
 • Je zakázané vkladať obsah obsahujúci, podnecujúci alebo obhajujúci násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnej rase, vierovyznaniu, etnickému pôvodu, veku, rodu, pohlaviu, sexuálnej orientácie, osobe alebo skupine ľudí, či šíriace strach, ako aj obsah obsahujúci akékoľvek iné znaky diskriminácie. Rovnako je zakázané zverejňovať Odkazy s takýmto obsahom,
 • Nezverejňovať klamlivé a nepravdivé informácie,
 • Nespamovať. Nezverejňovať opakovane rovnaký obsah. Nežiadať o hlasy do súťaží a ankiet.
 • Neponúkať služby alebo tovar ani nezverejňovať Odkazy s takýmto obsahom.
 • Dodržiavať právo a zákony. Nevkladať nezákonný obsah. Rešpektovať autorské práva.
 • Je zakázané neoprávnené použitie registrovaných ochranných známok.
 • Používateľ berie na vedomie, že proti správaniu, ktoré porušuje vyššie uvedené pravidlá, dobré mravy, platné zákony, obťažuje ostatných Používateľov alebo narúša kľudný chod Stránky je Poskytovateľ oprávnený zasiahnuť. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Obsah filtrovať, odstraňovať ako aj blokovať prístup Používateľa na stránku, predovšetkým, ak hrozí zásah do práv iných subjektov. Poskytovateľ však nie je povinný obsah nepretržite kontrolovať.

7. Newsletter

Webové stránky zobrazujú rôzny obsah a umožňujú používateľom čítať zverejnený obsah. Okrem toho sa môžu používatelia tiež prihlásiť na odber newsletter-a, ktorý im poskytne spoločnosť Newsletter je služba elektronického priameho marketingu a spoločnosť FORTUNA LIBRI ho periodicky zasiela na e-mailovú adresu poskytnutú používateľom. Newsletter obsahuje napríklad aktuálne ponuky alebo propagačné akcie spoločnosti FORTUNA LIBRI, informácie o nových produktoch na webovej stránke alebo akékoľvek marketingové kampane a akcie spoločnosti FORTUNA LIBRI.

K odoberaniu newsletter-a sa používateľ prihlási vykonaním nasledovných registračných aktivít na webovej stránke:

-  poskytnutie e-mailovej adresy, na ktorú si užívateľ želá zasielanie newsletter-a;

-  zaškrtnutie políčka súhlasu na prijímanie komerčných informácií zaslaných elektronickými prostriedkami; 

Prihlásením sa na odoberanie newsletter-a a poskytnutím e-mailovej adresy na tento účel používateľ dáva svoj súhlas na získanie obchodných informácií od spoločnosti FORTUNA LIBRI v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

Pre využívanie služby odberu newsletter-a je nevyhnutný aktívny a správne nakonfigurovaný e-mailový účet používateľa.

Každý používateľ, ktorý sa prihlásil na odber newsletter-a sa môže z jeho odberu odhlásiť kliknutím na odkaz na odhlásenie, ktorý je priložený ku každému newsletter-u.

8. Zodpovednosť

Informácie, služby, softvéry a ďalší obsah a funkčnosť tejto stránky sa poskytuje "tak, ako je" bez záruky, buď výslovnej alebo predpokladanej, akéhokoľvek typu, vrátane, ale bez obmedzenia záruk týkajúcich sa meny, presnosti, úplnosti, kvality alebo nepretržitej dostupnosti poskytovaných informácií, obsahu a funkčnosti.

Neberieme zodpovednosť za priame, nepriame, osobitné, trestné, exemplárne alebo následné straty alebo škody akéhokoľvek druhu, vyplývajúce z prístupu na webovú stránku alebo k akýmkoľvek informáciám na nich obsiahnutých, navrhnutých alebo odkazujúcich.

Neručíme za to, že táto stránka bude prevádzkovaná trvale alebo bez prerušenia, alebo že bude bez chýb. Môžeme kedykoľvek zmeniť informácie, služby, produkty, softvér a ostatné materiály na tejto stránkach, prípadne tieto webové stránky pozastaviť alebo zrušiť a nemusíme Vás o tom oboznámiť. 

Neručíme ani nenesieme zodpovednosť za to, že akékoľvek straty zaznamenané v dôsledku vírusov, ktoré môžu nakaziť Vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok vplyvom Vášho používania, prístupu a sťahovania ľubovoľných materiálov z týchto webových stránok. Akékoľvek sťahovanie materiálov z tejto stránky konáte na vlastné nebezpečenstvo. 

9. Ostatné dojednania

V prípade, že je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok v rozpore so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok uznané súdom ako neplatné, bude táto časť odstránená, pričom zvyšok Podmienok zostane v plnej platnosti a účinnosti.

10. Rôzne

Tieto Všeobecné podmienky používania sa spravujú a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky bez ohľadu na Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, čím sa pôsobnosť vyššie uvedeného Dohovoru na tieto Všeobecné podmienky používania výslovne vylučuje. Ak sa akékoľvek z ustanovení týchto Všeobecných podmienok používania stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nezmenená.

Dátum poslednej aktualizácie Podmienok používania:  29.11.2018