Pravidlá reklamných súťaží Fortuna Libri a.s.
vyhlásených na sociálnych sieťach

I.
Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je:
Názov: FORTUNA LIBRI a.s
Sídlo: Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava
IČO: 35720441
(ďalej  ako „FORTUNA“ alebo „Vyhlasovateľ“).

II.
Cieľ a trvanie súťaže

Cieľom súťaže je podporiť záujem o knihy vydavateľstva a rozšíriť povedomie o značke. Súťaž na Facebooku a Instagrame trvá od 23. 4. 2020 do 27.4.2020.

III.
Kto je oprávnený zúčastniť sa súťaže

Súťaže sa majú právo zúčastniť všetci užívatelia sociálnej siete Facebook a Instagram. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook ani Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

IV.
Pravidlá súťaže

Podmienkou účasti v súťaži je komentovanie príspevkov alebo iná aktivita, ktorú vyhlasovateľ riadne pomenuje v súťažnom príspevku, a to v čase, ktorý vyhlasovateľ stanoví, ako začiatok a koniec súťaže. Do súťaží budú zaradení len užívatelia, ktorí splnili podmienky, ktoré vyhlasovateľ vopred stanovil a riadne v príspevkoch pomenoval.

V.
Výherca súťaže

Výhercom súťaže môže byť len užívateľ sociálnej siete Instagram alebo Facebook, ktorý splnil vopred stanovené podmienky. Počet výhercov vopred upravuje vyhlasovateľ súťaží. V prípade viacerých účastníkov s rovnakým odpoveďami budú víťazi vyžrebovaní náhodným výberom spomedzi všetkých účastníkov súťaže s rovnakými odpoveďami bez účasti notára.

VI.
Ceny v súťaži

Cena v súťaži je kniha, resp. knihy. Žrebovanie výhier bude prebiehať bez účasti notára.

VII.
Oboznamovanie s výsledkami súťaže

Výhercovia súťaže budú informovaní o výsledkoch súťaže prostredníctvom sociálnej siete Instagram a Facebook.

VIII.
Čas a spôsob odovzdania výhry

Výhry budú výhercom zaslané poštou najneskôr do 30 dní odo dňa vyhlásenia výhercu. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

IX.
Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút  

Vyhlasovateľ má právo zmeniť tieto pravidlá, najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II. štatútu, alebo by mu hrozila škoda, a to bez povinnosti akéhokoľvek plnenia alebo odmeny voči súťažiacim.

X.
Právo vyhlasovateľa odvolať súťaž

Vyhlasovateľ má právo odvolať súťaž (prípadne súťaž preložiť alebo odložiť), najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ v dôsledku ďalšieho pokračovania súťaže nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II štatútu, alebo by mu hrozila škoda, a to bez povinnosti akéhokoľvek plnenia alebo odmeny voči súťažiacim.

XI.
Spôsob zmeny štatútu alebo odvolania súťaže

Na účinnú zmenu štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oznámením na www.fortunalibri.sk.

XII.
Osobné údaje

Účastník súťaže dáva účasťou v Súťaži Organizátorom v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Organizátormi v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním ceny pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Organizátora. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor údaje v súlade s ich určením poskytne Organizátori ako prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, tel. kontakt, e-mailová adresa na účel spotrebiteľskej súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek u prevádzkovateľov odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla jedného prevádzkovateľa. Práva dotknutej osoby sa nachádzajú v § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

XIII
Záverečné ustanovenia
1. Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Vyhlasovateľ súťaže týmto vyhlasuje, že akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nie je s ňou nijako spojená.
3. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom vyhlásenia súťaže.
4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.
5. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko vyhlasovateľa.
6. Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii v sídle vyhlasovateľa súťaže a na www.fortunalibri.sk.
7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník  súhlas s pravidlami tejto súťaže.
8. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.