Všeobecné obchodné podmienky 

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy, kde na strane predávajúceho vystupuje obchodná spoločnosť FORTUNA LIBRI, a. s., IČO: 35 720 441, so sídlom Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 14899/B (ďalej len ako „FORTUNA LIBRI“ alebo „predávajúci“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového predaja, cez e-shop prevádzkovaný prostredníctvom internetovej stránky www.fortunalibri.sk .

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetu pristupuje ku všeobecným obchodným podmienkam a zaväzuje sa nimi riadiť. Od týchto podmienok sa dá odchýliť len písomnou dohodou oboch strán.

Kúpna zmluva

 1. Uzatvorenie zmluvy, objednávka a jej prijatie

1.1 Záväzná objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom e-shopu umiestneného na internetovej stránke www.fortunalibri.sk predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy adresovaný spoločnosti FORTUNA LIBRI. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy je písomné prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy (objednávky kupujúceho) zo strany predávajúceho, formou potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim pri vytváraní objednávky. Predmetom uzatvorenej kúpnej ceny je záväzok predávajúceho dodať tovar v druhu a množstve podľa objednávky do určeného miesta dodania alebo pripraviť tovar na prevzatie na dohodnutom mieste a na druhej strane záväzok kupujúceho tovar na dohodnutom mieste prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

1.2 Postup pri vytváraní objednávky kupujúcim je daný predpísaným postupom, kde prvým krokom je vloženie vybraného tovaru do „nákupného košíka“ a následným odsúhlasením objednávky tovaru vloženého do košíka a vyplnením formulárového znenia objednávky na internetovej stránke www.fortunalibri.sk . Od tohto postupu sa nemožno odchýliť.

1.3 Objednávka obsahuje: osobné údaje kupujúceho (kontaktný e-mail, telefónne číslo, meno, priezvisko, spoločnosť, fakturačnú adresu) príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania, spôsob platby, súhlas s pravidelným zasielaním informácií o novinkách vo vydavateľstve a knižných tituloch, vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí.

1.4 Súčasťou objednávky je vyhlásenie kupujúceho, že všetky ním uvedené údaje sú platné a pravdivé. Predávajúci nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu, potrebného pre doručenie tovaru.

1.5 Vytvorením objednávky kupujúcim, kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámili s týmito obchodnými podmienkami, súhlasí s nimi, a je si vedomý práv a povinností z nich plynúcich.

1.6 Osobné údaje kupujúceho uvedené v záväznej objednávke sú dôverné, kupujúci zároveň s vytvorením a odoslaním objednávky udeľuje bezvýhradný a neodvolateľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. V prípade, ak kupujúci splnomocní na prevzatie tovaru tretiu osobu a v objednávke uvedie jej identifikačné údaje, kupujúci prehlasuje, že na takýto postup bol splnomocnený treťou osobou a údaje tretej osoby poskytol na základe jej výslovného súhlasu, tretia osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a bola oboznámená s týmito obchodnými podmienkami, pričom za konanie tretej osoby nesie kupujúci zodpovednosť akoby bol na prevzatie tovaru zodpovedný sám.

1.7 Objednávka kupujúceho bude po doručení predávajúcemu, predávajúcim spracovaná do 10 pracovných dní, po jej spracovaní bude: 

a) prijatá a potvrdená spôsobom zaslania potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim pri vytváraní objednávky s informáciami o podmienkach platby za tovar, čo predstavuje prijatie návrhu na uzavretie zmluvy, a teda uzatvorenie kúpnej zmluvy, alebo

b) odmietnutá spôsobom zaslania e-mailu zo strany predávajúceho s vysvetlením, z akého dôvodu nie je možné objednávku prijať alebo aj bez uvedenia dôvodu, v takomto prípade k uzatvoreniu zmluvy nedochádza a kupujúci nemá žiadny právny nárok domáhať sa dodania objednaného tovaru; FORTUNA LIBRI je oprávnená odmietnuť uzatvorenie zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu.

1.8 Ak predávajúci nebude z akéhokoľvek dôvodu (napr. v prípade zadania nesprávneho e-mailu zo strany kupujúceho alebo pre technické problémy na ktorejkoľvek zmluvnej strane) reagovať na objednávku zaslanú zo strany kupujúceho, kúpna zmluva nie je uzatvorená a kupujúci nemá žiadny právny nárok domáhať sa dodania objednaného tovaru.

 

 1. Zmena, zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

2.1 V prípade návrhu na zmenu objednávky zo strany kupujúceho, učineného bezprostredne po uzatvorení kúpnej zmluvy, najneskôr však do dňa odovzdania tovaru na prepravu, sa jedná o návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy. Takýto návrh nie je predávajúci povinný prijať. Ak predávajúci návrh na zmenu objednávky prijme, zmluvné strany sú viazané zmeneným obsahom zmluvy.

2.2 Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť, a teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie zmluvy, najneskôr však do 24 hodín od momentu odoslania objednávky predávajúcemu, a to e-mailom na adresu obchod@fortuna.sk alebo telefonicky na čísle 02/68204712. V prípade, ak kupujúci zruší svoju objednávku po zaplatení kúpnej ceny, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia kupujúceho o zrušení objednávky

2.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru písomným oznámením odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár,ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Ak kupujúci nepoužije na odstúpenie od zmluvy priložený formulár, je povinný uviesť v písomnom odstúpení (urobenom napr. prostredníctvom e-mailu) všetky náležitosti obsiahnuté vo formulári.

2.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty podľa ods. 2.3. tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok, t.j. kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu už od momentu doručenia potvrdzujúceho e-mailu zo strany predávajúceho, ktorým predávajúci objednávku kupujúceho prijal.

2.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. a) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
 2. b) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

2.6 V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy až po tom, čo bol tovar odovzdaný na prepravu, resp. prepravený ku kupujúcemu, kupujúci znáša všetky náklady súvisiace s vrátením tovaru predávajúcemu (náklady na prepravu tovaru späť k predávajúcemu).

2.7 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

2.8 Predávajúci je povinný po odstúpení od zmluvy, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe za tovar alebo iným spôsobom, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodnú.

2.9 Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal skôr, ako mu je vrátený (doručený) tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

2.10 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu poníženú o náhradu škody, ktorá bola na tovare spôsobená. Predávajúci má právo na započítanie pohľadávky na náhradu škody oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

2.11 Predávajúci je oprávnený započítať si voči finančným prostriedkom kupujúceho akékoľvek svoje oprávnené nároky.

2.12. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä ale nielen v nasledovných prípadoch:
 
a) ak pri platbe na dobierku kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a tovar neprevezme,
b) ak pri platbe prevodom na účet predávajúceho, kupujúci nezaplatí kúpnu cenu prevodom na bankový účet predávajúceho v stanovenej lehote,
c) ak pri osobnom odbere nezaplatí kúpnu cenu na mieste dohodnutom na prevzatie tovaru,
d) ak kupujúci neprevezme riadne dodávaný tovar z akéhokoľvek dôvodu,
e) ak predávajúci nie je napriek všetkému vynaloženému úsiliu schopný dodať objednaný tovar, napr. z dôvodu, že tovar bol vypredaný, nie je na sklade, nie je vyrobený alebo ho nemožno zaobstarať z iných ospravedlniteľných dôvodov.
 
2.13. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho, sa ustanovenia bodov 2.7., 2.8., 2.9. tohto článku týchto podmienok vzťahujú primerane.

2.14. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa, keď prejav vôle dôjde druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Kúpna cena, zľavy tovaru a platobné podmienky

 1. Kúpna cena tovaru je stanovená pri každom druhu tovaru, pričom je záväzná vždy len v danom čase vytvárania objednávky. Celková kúpna cena za vybraný tovar, ktorý kupujúci vložil do nákupného košíka je uvedená v objednávke aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena zahŕňa daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. K stanovenej kúpnej cene budú pripočítané náklady na dodanie tovaru, vyčíslené podľa kupujúcim zvoleného druhu prepravy tovaru ku kupujúcemu a balné tovaru. Náklady na dodanie tovaru budú stanovené v objednávke tovaru a v potvrdení objednávky.
 2. Zľavy na tovar

2.1 Kupujúci nemá nárok na prípadné zľavy tovaru poskytované predávajúcim na tovar až po čase kedy bola objednávka kupujúceho odoslaná predávajúcemu. Všetky akcie na tovar poskytované predávajúcim sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho a sú platné až do vyčerpania zásob. Kupujúci nemá nárok na zľavu tovaru po tom, ako bolo zo strany predávajúceho oznámené vyčerpanie zásob.

 1. Platobné podmienky

3.1 Kupujúci má pri objednávke tovaru možnosť vybrať si z nasledovných možností platby za objednávaný tovar:

a) platba prevodom na bankový účet predávajúceho vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. SK05 1111 0000 0012 3893 8052, vykonaná najneskôr do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim,
b)online platba kartou na účet predávajúceho pomocou platobnej karty v prostredí internetu pred dodaním tovaru,

c)dobierka (dobierky sa zasielajú iba na územie Slovenskej republiky), t.j. platba v hotovosti dopravcovi pri prevzatí tovaru,


3.2 Pri platbe zo zahraničia a dodaní tovaru na územie mimo Slovenskej republiky je daná výlučne možnosť platby za tovar prostredníctvom prevodu na bankový účet predávajúceho vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. SK05 1111 0000 0012 3893 8052.

3.3 Pri platbe za tovar prevodom na bankový účet predávajúceho v zmysle ustanovenia bodu 3.1. písm. a) tohto článku všeobecných obchodných podmienok, bude tovar zo strany predávajúceho odoslaný až po pripísaní kúpnej ceny vrátane nákladov na prepravu na účet predávajúceho.

3.4 Záväzok kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, odovzdaním kúpnej ceny dopravcovi tovaru alebo zaplatením v hotovosti pri osobnom odbere.

3.5 Predávajúci pri platbe na účet predávajúceho nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych údajov kupujúcim pri zadávaní platby (napr. nesprávne číslo účtu, nesprávny variabilný symbol, výška kúpnej ceny, a pod.).

Dodanie tovaru

 1. Dodanie tovaru je zabezpečované predávajúcim na miesto dodania určené v záväznej objednávke kupujúceho na účet kupujúceho.
 2. Kupujúci má možnosť vybrať si v záväznej objednávke spôsob dodania tovaru, a to z nasledovných možností:
 3. 3. a) objednávka na dobierku alebo platbou kartou- garantujeme doručenie do 5 prac. dní
  b) platba prevodom na účet – garantujeme doručenie do 5 prac. dni od úhrady

   

 4. Vybraný spôsob dodania tovaru je záväzný a je nemenný.
 5. Cena prepravy pri dodaní tovaru na miesto určené kupujúci je stanovená predávajúcim v závislosti od hmotnosti dodávaného tovaru nasledovne:

Balík do 3 kg - 5,05 eur

Balík do 5 kg - 5,75 eur

Balík do 10 kg - 6,75 eur

Balík do 20 kg - 8,25 eur

Balík do 30 kg - 10,05 eur

Balík do 40 kg - 12,85 eur

Balík do 50 kg - 15,75 eur

Balík do 60 kg - 18,35 eur

Balík nad 60 kg - 20,75 eur

Poštovné zdarma - pre objednávky nad 49 €

 1. V prípade, ak kupujúcim objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu, že aktuálne nie je u predávajúceho k dispozícii, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvodoch nemožnosti dodania tovaru.
 2. Pri každej zásielke tovaru je priložený daňový doklad – faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list k tovaru. V prípade, ak by k zásielke nedopatrením nebola priložená faktúra, kupujúci má povinnosť bezodkladne e-mailom alebo telefonicky kontaktovať predávajúceho s reklamáciou dokladov, t.j. žiadať o doloženie chýbajúcich daňových dokladov.
 3. Kupujúci je povinný ihneď pri prebraní tovaru potvrdiť dodanie v dodacom liste predloženom poštovým prepravcom a odovzdať jednu potvrdenú a podpísanú kópiu dodacieho listu poštovému prepravcovi, ktorý tovar predávajúceho dodal kupujúcemu.
 4. V prípade, ak kupujúci riadne dodávaný tovar neprevezme a tovar sa vráti naspäť k predávajúcemu, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu nákladov na vynaložených predávajúcim na prepravu tovaru ku kupujúcemu a na spätnú prepravu k predávajúcemu a balné tovaru.

Reklamácie a vady tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim (zjavné vady tovaru) a za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

Nadobudnutie vlastníctva

 1. Vlastníctvo dodaného tovaru je prevedené na kupujúceho okamihom jeho odovzdania kupujúcemu v mieste dodania uvedenom podľa kúpnej zmluvy, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na tovare.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky, najmä v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo týmito všeobecnými obchodnými platobnými podmienkami, ktoré vzniknú na ich základe, vrátane sporov o výklad, uzatvorenie, platnosť, ukončenie, plnenie alebo porušenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim alebo všeobecných obchodných podmienok sa budú riešiť v prvom rade zmierlivo vzájomnými rokovaniami, ktoré môže navrhnúť ktorákoľvek zmluvná strana. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ako je uvedené v predchádzajúcej vete do 15 dní od začatia vyjednávaní, ktorákoľvek zmluvná strana môže dať spor na konečné riešenie na miestne a vecne príslušný súd.
 2. „Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop FORTUNA LIBRI, a. s.“ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 12.12.2014
 3. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.fortunalibri.sk